Dokumenty

 • 4/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
 • 3/2019 - Raport kwartalny za IQ 2019
 • 2/2019 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2018
 • 01/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.
 • 13/2018 - Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
 • 12/2018 - Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą.
 • 11/2018 - Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
 • 10/2018 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA
 • 09/2018 - Zakończenie subskrypcji obligacji serii A
 • 08/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
 • 06/2018 - Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział
 • 05/2018 - Raport kwartalny za IQ 2018
 • 04/2018 - Emisja obligacji serii A Spółki INFRA S.A.
 • 03/2008 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2017
 • 02/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.
 • 01/2018 - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Infra S.A. za rok 2017.
 • 16/2017 - Raport okresowy za 2 kwartał 2017 r.
 • 15/2017 - Raport okresowy za 2 kwartał 2017 r.
 • 14/2017 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A12
 • 13/2017 - Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
 • 12/2017 - Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
 • 11/2017 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2017 roku
 • 10/2017 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
 • 09/2017 - Korekta raportu nr 08/2017 wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza
 • 08/2017 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza
 • 07/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni
 • 06/2017 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2016
 • 05/2017 - Raport okresowy za 1 kwartał 2017 r.
 • 04/2017 - Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
 • 03/2017 - Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
 • 02/2017 - Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego i aktualny tekst jednolity statutu
 • 01/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
 • 16/2016 - Treść uchwał podjętych przez NWZA
 • 15/2016 - Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
 • 14/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
 • 13/2016 - Wniosek akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela
 • 12/2016 - Informacja dotycząca opublikowania raportu kwartalnego Spółki.
 • 11/2016 - Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.
 • 10/2016 - Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.
 • 09/2016 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A w dniu 15 czerwca 2016 r
 • 08/2016 - Korekta porządku obrad na wniosek akcjonariusza
 • 07/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
 • 06/2016 - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
 • 05/2016 - Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
 • 04/2016 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2015
 • 03/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
 • 02/2016 - Raport kwartalny za 4 kwartał 2015 r.
 • 01/2016 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r
 • 18/2015 - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
 • 17/2015 - Raport okresowy za III kwartał 2015 r.
 • 16/2015 - Zawarcie istotnej umowy ELTUR-SERWIS
 • 15/2015 - Oświadczenie Zarządu Infra S.A. dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytania związane ze spadkiem kursu akcji oraz odnoszącą się do tego bieżącą sytuacją Spółki
 • Załącznik 01 do 15/2015 - Oświadczenie Zarządu Infra S.A. dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytania związane ze spadkiem kursu akcji oraz odnoszącą się do tego bieżącą sytuacją Spółki
 • 14/2015 - Raport okresowy za II kwartał 2015 r.
 • 13/2015 - Zmiany w Radzie Nadzorczej
 • 12/2015 - Wejście instrumentów finansowych Emitenta w skład indeksu NCIndex
 • 11/2015 - Oświadczenie dot. zasad Dobrych Praktyk
 • 10/2015 - Informacja o zawarciu umów typu lock-up na akcjach Emitenta.
 • 09/2015 - Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
 • 08/2015 - Wyznaczenie 1 dnia notowań
 • 07/2015 - Wniosek o 1 dzien notowań
 • 06/2015 - Wprowadzenie akcji serii A2 i B do obrotu na rynku NewConnect
 • 05/2015 - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
 • 04/2015 - Raportu okresowy za I kwartał 2015 r
 • 03/2015 - Harmonogram publikacji raportów okresowych 2015
 • 02/2015 - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
 • 01/2015 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI