Rachunek Zysków i Strat

Rachunek zysków i strat(w zł)

Za 2016r.

Za 2015r.

Za 2014r.

Za 2013r.

Za 2012r.

Za 2011r.

Za 2010r.

Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi, w tym:

946 768,26

1 024 329,85

1 373 436,61

880 558,18

1 020 464,47

1 167 131,32

1 040 415,57

Przychody ze sprzedaży produktów

649 741,40

729 340,56

1 266 420,79

713 877,72

856 687,56

889 787,65

978 590,63

Zmiana stanu produktów

294 446,68

272 254,74

96 465,64

118 630,19

117 541,69

225 737,76

0

Przychody netto ze sprzedaży
towarówi materiałów

2 580,18

22 734,55

10 550,18

48 050,27

46 235,22

51 605,91

61 824,94

Koszty działalności operacyjnej

916 152,90

930 228,28

1 292 164,50

816 509,01

989 369,99

1 149 576,16

1 041 357,12

Amortyzacja

76 347,75

82 661,79

31 936,52

10 629,35

20 902,19

72 801,65

63 105,10

Zużycie materiałów i energii

8 756,99

10 075,19

5 063,96

13 140,14

13 882,85

9 057,02

21 607,67

Usługi obce

144 894,25

155 486,82

604 608,67

267 101,86

343 405,00

368 183,26

265 147,26

Podatki i opłaty

6 931,00

1 051,64

1 569,00

290

468,95

458,04

1 129,99

Wynagrodzenia

507 854,97

496 285,48

469 168,42

362 578,31

444 376,04

500 649,51

473 932,45

Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia

140 998,47

93 821,35

88 646,37

69 110,08

77 478,59

80 583,77

77 188,96

Pozostałe koszty rodzajowe

28 456,58

72 004,62

82 363,23

78 501,13

79 142,94

93 551,11

99 107,60

Wartość sprzedanych towarów
i materiałów

1 912,89

18 841,39

8 808,33

15 158,14

9 713,43

24 291,80

40 138,09

Pozostałe przychody operacyjne

187,00

143,13

2 802,67

4 841,51

4 811,69

4 815,78

1 718,57

Pozostałe koszty operacyjne

539,19

3 745,45

12 346,39

31 277,68

38,55

223,71

1 828,52

Przychody finansowe

0,98

1,78

 

0,06

370,07

4 351,58

10 881,82

Koszty finansowe

10 183,93

18 375,27

27 658,00

32 349,33

23 179,22

16 291,29

8 521,63

Zysk (strata) brutto

20 080,22

72 125,76

44 070,39

5 263,73

13 058,47

10 207,52

1 308,69

Zysk (strata) netto

15 754,22

49 983,76

42 553,48

2 125,73

12 594,47

10 207,52

1 308,69

Bilans

Bilans(w zł)

Na dzień 31.12.2016r.

Na dzień 31.12.2015r.

Na dzień 31.12.2014r.

Na dzień 31.12.2013r.

Na dzień 31.12.2012r.

Na dzień 31.12.2011r.

Na dzień 31.12.2010r.

Aktywa trwałe

37 158,55

109 863,66

54 870,51

75 004,95

30 634,30

51 536,49

213 471,15

Wartości niematerialne i prawne

16 749,44

83 749,84

21 666,77

49 166,69

 

15 000,00

75 000,00

Rzeczowe aktywa trwałe

19 105,11

24 893,82

21 401,66

25 838,26

30 634,30

36 536,49

39 461,15

Inwestycje długoterminowe

 

 

 

 

 

 

99 010,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 304,00

1 220,00

11 802,08

 

 

 

 

Aktywa obrotowe

1 200 079,14

1 007 808,38

640 933,19

528 019,32

445 739,16

336 855,77

161 310,72

Zapasy

1 130 675,68

835 866,68

563 412,65

473 346,67

356 001,29

237 454,76

11 316,47

Należności krótkoterminowe

62 529,93

168 921,26

65 966,46

52 557,24

82 273,91

91 590,88

131 083,01

Inwestycje krótkoterminowe

682,46

877,04

9 731,76

101,53

3 438,03

7 566,58

18 911,24

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 191,07

2 143,40

1 822,32

2 013,88

4 025,93

243,55

 

AKTYWA RAZEM

1 237 237,69

1 117 672,04

695 803,70

603 024,27

476 373,46

388 392,26

374 781,87

Kapitał (fundusz) własny

914 118,05

898 363,83

307 980,07

255 826,59

253 700,86

241 106,39

230 898,87

Kapitał (fundusz) podstawowy

187 500,00

187 500,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy

710863,83

660 880,07

105 826,59

23 112,26

10 517,79

310,27

310,27

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 

 

9 600,00

 

 

 

 

Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

 

 

80 588,60

80 588,60

80 588,60

79 279,91

Zysk (strata) netto

15 754,22

49 983,76

42 553,48

2 125,73

12 594,47

10 207,52

1 308,69

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

323 119,64

219 308,21

387 823,63

347 197,68

222 672,60

147 285,87

143 883,00

Rezerwy na zobowiązania

9 906,00

11 126,00

8 711,99

 

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

64 320,00

15 400,00

32 200,00

49 000,00

65 800,00

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

248 893,64

192 782,21

346 911,64

296 912,48

155 612,60

146 025,87

143 883,00

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

1 285,20

1 260,00

1 260,00

 

PASYWA RAZEM

1 237 237,69

1 117 672,04

695 803,70

603 024,27

476 373,46

388 392,26

374 781,87